Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Phước; Sở Ngoại vụ vừa có báo cáo cụ thể.

Theo đó, thực hiện theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Phước; Trên cơ sở bám sát Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Chương trình công tác của sở năm 2021 với những nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021.

Sở Ngoại vụ đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ban, ngành để kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo và kịp thời kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã quán triệt nội dung Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đến toàn thể CBCC và người lao động, qua đó toàn thể CBCC, người lao động thuộc sở đã nắm được nội dụng của kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Sở Ngoại vụ đã tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền qua trang thông tin điện tử của Sở về các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương về Chiến lược tài chính toàn diện; mục đích, vai trò và giải pháp của Chiến lược tài chính toàn diện của tỉnh Bình Phước Tuyên truyền, vận động, khuyến khích công chức, người lao động trong đơn vị thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại. Cử công chức tham gia các khóa đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin để dễ dàng tiếp cận với các phương thức thanh toán, tài chính điện tử hiện đại.

Việt Dũng, Đăng Tấn, Hà Sơn