Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm nay bước sang ngày làm việc thứ tư.

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì, điều hành phiên họp.

{keywords}

Toàn cảnh hội nghị

Đầu giờ chiều, Trung ương làm việc tại hội trường. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội 12 của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Theo Vietnam+