Trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

{keywords}