Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Có tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên giữa các cấp học, bậc học, giữa các địa phương và thiếu giáo viên của một số môn như Tin học, Ngoại ngữ, Nghệ thuật.