bồi thường đất đai

Cập nhập tin tức bồi thường đất đai

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Căn cứ xác định giá trị tài sản khi được Nhà nước bồi thường

Thành phố có dự án mở rộng tuyến đường qua nhà tôi. Nằm trong khu vực dự án nên có nhiều tài sản và diện tích đất bị thu hồi.