bức cung nhục hình

Cập nhập tin tức bức cung nhục hình

Hạn chế thấp nhất kết án oan

Tỉ lệ án bị hủy, sửa giảm so với nhiệm kỳ trước, hạn chế đến mức thấp nhất kết án oan người không có tội.

Viện kiểm sát dám nhận sai mới giải được oan sai

“Viện có dám nhận sai về mình thì mới giải oan những vụ oan sai kéo dài hàng chục năm”, ông Phan Trung Lý nhấn mạnh.