Đoạn video tua nhanh thời gian đã cho thấy cận cảnh sự chuyển biến đầy mê hoặc và đẹp đến đáng kinh ngạc của 8 loại phản ứng hóa học thông dụng.


1. Phản ứng thay thế kim loại:

Zn + 2AgNO -> 2Ag + Zn(NO3)2

Zn + CuSO4 -> Cu + ZnSO4

Zn + Pb(NO3)2 -> Pb + Zn(NO3)2

2. Kết tủa

Ag NO3 + NaCl -> AgCl + NaNO3

2AgNO3 + Na2S2O3-> Ag2S2O3 + 2NaNO3

2AgNO3 + K2CrO4 -> Ag2CrO4 + 2KNO3

2CuSO4 + 2NaOH -> Cu2(OH)2SO4 + Na2SO4

3. Phản ứng chemical garden (cho muối kim loại vào dung dịch Na2SiO3)

CaCl2 trong dung dịch Na2SiO3

CoCl2 trong dung dịch Na2SiO3

ZnSO4 trong dung dịch Na2SiO3

FeCl3 trong dung dịch Na2SiO3

CoSO4 trong dung dịch Na2SiO3

4. Kết tinh

Quá trình kết tinh của CuSO4

Quá trình kết tinh của Na2S2O3

Quá trình kết tinh của Na2S2O3

Quá trình kết tinh của K3[Fe(C2O4)3]

Quá trình kết tinh của CH3COONa

5. Biến đổi màu sắc

Hoa Torenia fournieri trong dung dịch NaOH

Hoa Torenia fournieri trong dung dịch HCl

6. Sủi bọt

Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2O + CO2

Cực âm trong dung dịch NaOH:   4H2O + 4e- -> 4OH- + 2H2

Cực âm trong dung dịch NaOH:   4OH- -> 4H2O + 4e- + O2

7. Các giọt nhỏ phát quang nhảy múa

8. Khói: Muội nến, khói hương, NH3 (khí) + HCl (khí) -> NH4Cl (khói)

Tuấn Anh (theo Business Insider)