Theo quyết định về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, ngành Hải quan sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 14 TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

5 TTHC được cắt giảm bao gồm: Thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về TTHC hải quan; Thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi; Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan Hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế; Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cũng theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được phê duyệt, sẽ có 9 TTHC thuộc lĩnh vực Hải quan được đơn giản hóa. Trong đó, 2 thủ tục là công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được cắt giảm 1 loại giấy tờ là “chứng minh thư nhân dân”  ra khỏi hồ sơ. 7 TTHC còn lại cũng được cắt giảm nhiều loại giấy tờ.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ; Thủ tục công nhận kho ngoại quan, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ; Thủ tục công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ; Thủ tục xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan đối với kho xăng dầu, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ;Thủ tục công nhận kho hàng không kéo dài, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ; Thủ tục công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn, cắt giảm 4 loại giấy tờ trong hồ sơ; Thủ tục công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm chuyển phát nhanh, hàng bưu chính, cắt giảm 5 loại giấy tờ trong hồ sơ;