cắt giảm tổng cục

Cập nhập tin tức cắt giảm tổng cục

Cắt giảm 17 tổng cục, sắp xếp hơn 500 lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành Trung ương cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm được 90% phòng trong vụ.