Chọn nhân sự hợp lý nhất trong điều kiện cho phép

BCH TƯ đã nhất trí cao về nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan NN, sau khi xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép.

BCH TƯ đã đạt sự nhất trí cao về nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, sau khi xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội
Hiến pháp và Điều lệ Đảng, mấy điều suy nghĩ

Sáng nay (10/7), hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có sự cải tiến, đổi mới trong cách thức tiến hành.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị.

Tổng kết 10 năm NQ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thống nhất đưa vào chương trình toàn khóa 24 nhóm vấn đề quan trọng và cần thiết nhất nhằm tập trung thực hiện yêu cầu của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

So với dự thảo, Trung ương đã bổ sung 3 nhóm vấn đề: Quy định việc thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa X về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, cần ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI đã đề ra là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…; coi đây là "điểm nhấn" của nhiệm kỳ khóa XI.

Những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội XI hay các Nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị và hiệu lực, sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận; không ra quá nhiều nghị quyết.

Đại biểu dự ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011.
Ảnh: Long Anh

Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện và đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; coi đây là văn bản quan trọng nhất cụ thể hóa Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phát huy vai trò cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm, quyền hạn của mình về những vấn đề lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước; đồng thời tiếp tục khẳng định và giao nhiều trọng trách cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; phân cấp quyền hạn, trách nhiệm cho các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy và có cơ chế kiểm tra giám sát phù hợp để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan này, nhưng vẫn bảo đảm được sự lãnh đạo thống nhất, hiệu quả của Trung ương.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã kế thừa về cơ bản nội dung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về: Chức năng, tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban, của các thành viên Ủy ban, Thường trực Ủy ban và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Sửa Hiến pháp cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học

Về triển khai nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương pháp, phương châm tiến hành; đồng thời nhấn mạnh:

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 phải dựa trên cơ sở tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào nội dung của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đại hội lần thứ XI của Đảng; kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992. Đó là, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân; thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng cần được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng; có cơ chế bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng, không để các lực lượng thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc.

Thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra; căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về cơ cấu tổ chức bộ máy của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ XIII; kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, kết hợp tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện cho phép và đã đạt được sự nhất trí cao.

Căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước trình Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.

Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình đất nước và những công việc Bộ Chính trị đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2011.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của những tồn tại, hạn chế nội tại của nền kinh tế và diễn biến phức tạp, khó lường từ bên ngoài. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tình hình trên đòi hỏi phải tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2011 và một số năm tiếp theo; thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường ổn định, hòa bình cho hợp tác, phát triển.

Lãnh đạo chủ chốt cần gương mẫu nghiêm túc

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI đã đề ra, coi đây là những "điểm nhấn" của nhiệm kỳ khóa XI, đó là: hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…

Trước những nhiệm vụ đó, Tổng Bí thư yêu cầu phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị , Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; bảo đảm chế độ tập thể lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

"Đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, cần gương mẫu nghiêm túc thực hiện", Tống Bí thư nói.

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012 "còn nhiều khó khăn, thách thức", Tổng Bí thư nhấn mạnh đòi hỏi phải "tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong những tháng cuối năm 2011 và một số năm tiếp theo; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền và tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước".

Theo TTXVN

tin nổi bật

Chủ tịch nước: Người cán bộ Mặt trận thầm lặng 'ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng'

Sáng 27/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Liên tiếp các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá

Hàng loạt các đường dây đánh bạc qua mạng lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng bị lực lượng công an triệt phá trong thời gian gần đây.

Thời điểm Hà Nội thông xe cầu Vĩnh Tuy 2, khởi công đường Vành đai 4

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội vừa thông tin về tiến độ của các dự án cầu Vĩnh Tuy 2, đường Vành đai 4 vùng thủ đô.

Xe khách tông ô tô tải đang đỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 7 người thương vong

Rạng sáng 27/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến 7 người thương vong.

Phát hiện xe khách chở xác nghi hổ con và chân gấu

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có vận chuyển 1 xác nghi là hổ con, chân gấu, thịt hổ và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thủ tướng ấn nút khánh thành hạng mục quan trọng của tổ hợp hóa dầu hơn 5 tỷ USD

Chiều 26/11, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành Cụm cảng - Bồn bể chuyên dụng và Nhà máy tiện ích trung tâm của Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (LSP) có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD.

Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Dung "Thà" có bằng cử nhân nhưng là một đối tượng cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ.

Truy ‘nóng’ nhóm cướp 10X, gây án gần khu công viên Yên Sở

Di chuyển hàng chục cây số trong đêm tối về Hà Nội, nhóm đối tượng đều ở lứa tuổi 10X gây ra ít nhất 2 vụ cướp điện thoại iPhone.

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn, chế tài đối với tệ nạn mại dâm Sugar baby - Sugar daddy

Bộ Công an phân tích, chỉ rõ những vấn đề pháp lý xung quanh hiện tượng “đen” đã và đang gây nhức nhối dư luận xã hội, qua mạng Internet, thường được gọi là Sugar baby - Sugar daddy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn và việc xét xử vắng bị cáo

Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC, 8 bị cáo bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những người này đều được tòa án chỉ định luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại phiên tòa.

Trồng rau, chống ngập ở châu Phi, nữ sĩ quan Việt Nam trở thành hình mẫu đặc biệt

Khi sang thăm Việt Nam, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá, nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình là hình mẫu đặc biệt, để lại dấu ấn giúp người dân châu Phi trồng rau xanh, dạy học, khám chữa bệnh từ thiện, làm đường, chống ngập lụt...

Hơn 2.900 công trình chưa nghiệm thu PCCC ở Hà Nội cần lấy Sở Nội vụ làm gương

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa ủng hộ quyết định tạm đình chỉ hoạt động trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội để làm gương cho hàng nghìn công trình ở Thủ đô chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.

Dự báo thời tiết 27/11: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi rét rất sâu

Dự báo thời tiết ngày 27/11, các vùng trên cả nước giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ. Nhưng chỉ ít ngày nữa, miền Bắc sẽ có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên; miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn.

Tạm giữ hình sự đối tượng nuôi nhiều động vật rừng quý hiếm trái phép

Lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Hoàng Vĩnh An để điều tra về vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Thổi ống tiêu gây mê, vây bắt con khỉ hoang phá bãi xe ở Hà Nội

Ngày 26/11, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu phối hợp với Vườn thú Hà Nội đã tổ chức vây bắt, thổi ống tiêu gây mê, để bắt con khỉ hoang ở bãi xe trong ngõ 76 Duy Tân.