Sáng 31/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu Ban xây dựng chuyên đề của Trung ương về “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
 
Chuyên đề Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong 4 chuyên đề của Đảng đoàn Quốc hội trực tiếp thực hiện theo phân công của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Ban chỉ đạo Trung ương, đồng thời là Trưởng Tiểu ban xây dựng chuyên đề này, cùng với 2 Phó Trưởng tiểu ban là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và 23 thành viên.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận về định hướng nội dung, kế hoạch, tiến độ, cách thức triển khai chuyên đề, đồng thời xác định quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm từng thành viên và thành lập Tổ biên tập của Tiểu ban.

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương sự chuẩn bị của Ủy ban Pháp luật, cơ quan thường trực của Tiểu ban trong việc xây dựng các dự thảo kế hoạch và dự thảo đề cương. Ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp chất lượng, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai xây dựng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất phạm vi chuyên đề cần tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đi liền với tổ chức thi, hành pháp luật và đánh giá, đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện quy trình lập pháp.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tính kế thừa, tận dụng tối đa kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết 48 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, để cập nhật làm rõ hơn các vấn đề đặt ra đồng thời có tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật của nhà nước pháp quyền.
 
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam có thể đón đầu bằng cách học hỏi được bài học thành công, tránh được thất bại, các “vết xe đổ”, học hỏi của các nước có chế độ xã hội tương đồng, và phải đi nhanh hơn, vượt lên trước các quốc gia khác.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, không chủ quan, duy ý chí trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, bám sát các định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng 13. Chiến lược này cũng phải dự báo được các xu hướng phát triển gắn với bối cảnh trong nước, quốc tế ở tất cả các lĩnh vực, thích ứng nhanh với thực tiễn, từ đó thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.
 
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tiểu ban tập trung nghiên cứu, xác định rõ các vấn đề mới, có tính thuyết phục và xác định được trọng tâm, trung tâm, khâu đột phá trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổ biên tập cần phối hợp để hệ thống hoá và cung cấp tài liệu giúp Tiểu ban có cách nhìn tổng quan, gắn với các vấn đề liên quan của các chuyên đề khác.

Thu Hằng

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương chiến lược về nhà nước pháp quyền XHCN

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương chiến lược về nhà nước pháp quyền XHCN

Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.