Chứng khoán VIX

Cập nhập tin tức Chứng khoán VIX

Chị gái ông Tuấn Gelex được bổ nhiệm làm Chủ tịch Chứng khoán VIX sau khi nhóm cổ đông liên quan tới doanh nhân gốc Hà Nam tăng sở hữu tại công ty này và xử lý êm xuôi vấn đề trái phiếu doanh nghiệp.