chuyển đổi số ngành điện

Cập nhập tin tức chuyển đổi số ngành điện

Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong SX-KD, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện nhiều cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, phòng sự cố cho Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, trong đó có “Nhật ký điện tử tự động trên Hệ thống Main DCS”.