CNPG

Cập nhập tin tức CNPG

Chính sách hỗ trợ phát triển và chính sách ưu đãi đối với CNHT ban đầu đã phát huy tác dụng, tạo tính lan tỏa

Sau khi Chính phủ, các bộ, ngành ban hành nhiều quy định nhằm thúc đẩy CNHT. Các chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi đối với CNHT ban đầu đã phát huy tác dụng, lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trong nước.

CNHT ngành điện tử: Cần thêm vốn và sự năng động để phát triển tốt hơn

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử có nhiều cơ hội cung ứng cho đa quốc gia. Việt Nam có tiềm năng tốt nhưng công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử phát triển chưa tương xứng.