Kế hoạch triển khai Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn TP.HCM vừa được UBND Thành phố ra quyết định ban hành.

Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch này nhằm thực hiện đồng bộ, kịp thời, khoa học và có hiệu quả quy định của Chính phủ tại Nghị định 61 và Quyết định 985 ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị định 61; phân công công việc rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm. Kết quả triển khai Kế hoạch sẽ là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 61.

Kế hoạch có 26 nhiệm vu thuộc 4 nhóm nội dung chính gồm: công tác triển khai, quán triệt, tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành; kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Cụ thể, với nội dung triển khai ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Kế hoạch mới được ban hành xác định rõ 6 nhiệm vụ cụ thể sẽ được tập trung trong thời gian tới.

Theo đó, trong quý IV/2018, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở TT&TT và các cơ quan liên quan triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết TTHC.

Sở TT&TT TP.HCM có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử hợp chuẩn, với thời hạn hoàn thành là quý I/2019.

Nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công TP.HCM theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng, kỹ thuật, yêu cầu kết nối được giao cho Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, thời hạn hoàn thành là quý II/2019. UBND Thành phố còn yêu cầu hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công Thành phố sẽ kết nối đồng bộ và thống nhất với Cổng dịch vụ công quốc gia vào quý III/2019.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng xác định rõ 2 nhiệm vụ sẽ được các cơ quan nhà nước của Thành phố thực hiện thường xuyên thời gian tới, đó là: tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử; bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố.

UBND TP.HCM yêu cầu các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã chủ động thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020; xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị theo quy định tại Nghị định 61 và Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về kết quả, tiến độ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.

Giám đốc Sở TT&TT được giao chủ trì, cùng với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và Văn phòng UBND Thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền hiệu quả về thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở KH&ĐT, TT&TT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước 2018 và hằng năm; huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện; chú trọng thuê dịch vụ CNTT để bảo đảm duy trì, phát triển Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Thành phố, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.