Từ ngày 11/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành thực hiện đăng tải các thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin của cơ quan này. 

{keywords}

Thực hiện lộ trình triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; đồng thời thể hiện sự công khai, minh bạch và tăng cường chức năng, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất bản, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này; từ ngày 11/01/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải các thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành (địa chỉ: https://ppdvn.gov.vn).

Cụ thể, Cục Xuất bản, In và phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính như:

+ Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản (cho các nhà xuất bản).

+ Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in).

+ Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn sẽ thực hiện đăng tải công khai các thông tin gồm:

+ Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được cơ quan quản lý nhà nước (Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận đăng ký xuất bản.

+ Danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

T.Lê