đại hội đồng cổ đông

Cập nhập tin tức đại hội đồng cổ đông

Mục tiêu lớn của Tập đoàn công nghệ CMC trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn công nghệ CMC đề ra mục tiêu doanh thu 381 triệu USD; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 41 triệu USD; hướng tới mục tiêu tập đoàn số toàn cầu doanh thu tỷ đô năm 2025.

Công ty cách ly, họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết online

Công ty băn khoăn có thể vận dụng Điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật DN năm 2014 để cho một số Cổ đông tham dự họp/biểu quyết trực tuyến (họp và biểu quyết online) được không?