Thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp nối những thành tựu đó, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk_Ảnh: TTXVN

Những chuyển biến tích cực, nổi bật

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc và từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, điều hành các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn(1). Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, bảo đảm yêu cầu trong tình hình mới, điều này được thể hiện chủ yếu ở những nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; tổ chức các chương trình học tập theo nội dung các chuyên đề(2) gắn với sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị(3),... nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều mô hình “làm theo” gương Bác tiếp tục được xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng. Bên cạnh đó, việc thực hiện những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm được tập trung triển khai; chú trọng khắc phục hạn chế, khó khăn, bức xúc nổi cộm, tồn tại từ lâu, đồng thời khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 31-8-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo” và Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 18-7-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố gắn với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đảng viên” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với thực tế từng cơ sở. Thời gian qua, số lượng phát triển đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu, chất lượng cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra; 100% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ, “xóa” tình trạng “trắng” tổ chức đảng như trước đây. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và củng cố hệ thống chính trị cơ sở được các cấp ủy chú trọng; bên cạnh hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng, các tổ chức cơ sở đảng còn được trang bị, cập nhật kiến thức về kinh tế, khuyến nông, khuyến lâm với kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên theo hướng “cầm tay chỉ việc”, hạn chế việc tổ chức sinh hoạt rập khuôn, sáo rỗng, theo lối mòn.

Thứ ba, công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, thực hiện theo đúng phương châm “động” và “mở”, chủ động trong tạo nguồn và bố trí cán bộ; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhiệm và quy hoạch, sử dụng; việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; Đề án luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt I và đợt II (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được ban hành và triển khai hiệu quả. Hiện nay, hệ thống văn bản về công tác cán bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, cách thức đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được đổi mới, có nhiều chuyển biến về nội dung, phương pháp gắn với quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, thực chất, đúng quy định, giúp cán bộ nhìn nhận được ưu điểm, khuyết điểm, từ đó, thực hiện xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa. Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 35,7% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), do đó Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” được ban hành nhằm xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người đồng bào DTTS, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, các nhiệm vụ rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện, bảo đảm đúng quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng; thành lập, triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của thành viên để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; duy trì, thực hiện chế độ định kỳ hằng tháng Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác dân vận được chú trọng, mang lại nhiều kết quả tích cực; chủ động nắm vững tình hình và kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội (nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19); tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính,...

Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ cũng như phương thức lãnh đạo của các cấp ủy được đổi mới, hiệu quả.

Một số khó khăn, thách thức:

Năm 2023 là thời điểm đánh dấu một nửa chặng đường tỉnh Đắk Lắk thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 (năm 2021 - 2025)(4). Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức tác động đến phạm vi đất nước và tỉnh; tăng trưởng có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng, lạm phát tăng mạnh, sự mất ổn định an ninh năng lượng,... Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn khó lường và sự xuất hiện của các dịch bệnh mới có nguy cơ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm; tác động tiêu cực từ tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt; giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp, trong khi giá thành một số nguyên, vật liệu và vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao, đặc biệt là giá xăng, dầu thường xuyên biến động,... làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân, doanh nghiệp. Thêm vào đó, tình hình tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm trên địa bàn tỉnh ở một số thời điểm tác động, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,... Thực tế trên đòi hỏi chính quyền và nhân dân tỉnh phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung (đầu tiên, bên phải) thăm mô hình trồng vải của nông dân ở thôn 2, xã Ea Pil, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk_Nguồn: baodaklak.vn

Một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ nhất, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 25-3-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””. Đây là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh. Các cấp ủy triển khai thực hiện đưa nội dung học tập các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng/quý tại các chi bộ, chi hội và trở thành nền nếp thường xuyên, liên tục; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trao đổi, thảo luận vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải tự giác phấn đấu và tu dưỡng, rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức được xây dựng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong từng tổ chức đảng, đoàn, hội.

Thứ hai, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bảo đảm kịp thời, khách quan, công khai, đúng quy định; duy trì, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với thực tế của cơ sở(5).

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 27-7-2022, của Tỉnh ủy, “Về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt khác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp cao, năng động, sáng tạo; bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ giữa các thế hệ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận, cán bộ nữ, cán bộ là người đồng bào DTTS; phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; tăng cường liên kết, hợp tác để đào tạo nhân lực trình độ cao, các ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Thứ tư, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm); xem xét kết luận, xử lý công minh, chính xác và kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, bảo đảm quy định. Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời các trường hợp đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đối với cấp ủy viên, cán bộ được đề bạt, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch(6),...

Thứ năm, tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác xử lý đơn, thư, tiếp công dân định kỳ theo Quy chế số 01-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thi hành các bản án hành chính; đồng thời, có biện pháp xử lý việc không chấp hành; triển khai thực hiện tốt Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp (giai đoạn 2021 - 2026) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là “tham nhũng vặt”; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Thứ sáu, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30-7-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng như tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua học tập, lao động sáng tạo khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk một lòng tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng Tây Nguyên./.

--------------------------

(1) Cụ thể, năm 2022, tổng sản phẩm xã hội đạt 58.355 tỷ đồng (tăng 8,94% so với năm 2021); huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.738 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.586 triệu USD (tăng 37,8% so với cùng kỳ); GRDP bình quân đầu người đạt 56,4 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.070 tỷ đồng (tăng 10,53% so với cùng kỳ); tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,85%,...

(2) Cụ thể: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề của Đảng bộ tỉnh năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”; Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”

(3) Với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo nội dung Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 25-3-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

(4) Đồng thời, tỉnh cũng triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019, của Bộ Chính trị, “Về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 72/2022/QH15, ngày 15-11-2022, của Quốc hội, “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố Buôn Ma Thuột” (là đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được thực hiện thí điểm về cơ chế đặc thù, tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung,...), góp phần đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, là trung tâm liên kết và cực tăng trưởng chính của vùng Tây Nguyên

(5) Tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 31-8-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo” và Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 18-7-2022, của Tỉnh ủy, “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố gắn với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đảng viên”

(6) Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý khắc phục các hạn chế theo Kết luận số 1858/KL-TTCP, ngày 18-10-2022, của Thanh tra Chính phủ, “Về việc nêu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng đất đai”; các kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Theo Tạp chí Cộng sản