Sau đây là đáp án môn Tiếng Anh:

{keywords}

 

Sau đây là đáp án môn tiếng Pháp: 

{keywords}
 

Sau đây là đáp án môn tiếng Trung Quốc: 

{keywords}
 

 

Sau đây là đáp án môn tiếng Nhật:

 

{keywords}
 

 

Sau đây là đáp án môn tiếng Đức: 

{keywords}
 

Sau đây là đáp án môn tiếng Nga: 

{keywords}