De Gaulle

Cập nhập tin tức De Gaulle

Lợi thế đầu tiên

Paris đem lại lợi thế kỹ thuật ban đầu không thể tốt hơn với đoàn đàm phán của VNDCCH và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.