VietnamPost mong muốn phát triển Cổng DVCQG nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; tăng số lượng người truy cập và tăng số lượng giao dịch nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG; giảm dần số lượng người dân, doanh nghiệp trực tiếp đến Bộ phận một cửa…

Bưu điện Việt Nam đề xuất thực hiện 6 nội dung góp phần phát triển Cổng DVCQG như: Định danh, xác thực điện tử qua Bưu Điện; hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG; tích hợp bản đồ số, mã bưu chính quốc gia lên Cổng DVCQG; đầu mối đối soát, thanh toán phí, lệ phí đối với các hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG, đồng thời phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân.

Trước đó, VietnamPost đã xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID và phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp thử nghiệm về mặt kỹ thuật với Cổng DVCQG. Đến nay, việc kết nối, tích hợp đã có văn bản hướng dẫn và tổ chức đào tạo, tập huấn trực tuyến cho các Bưu điện tỉnh, thành phố.

Thời gian tới, VietnamPost sẽ tập trung đẩy mạnh việc tạo tài khoản định danh, xác thực điện tử PostID cho các cá nhân, tổ chức để sử dụng đăng nhập vào Cổng DVCQG. Việc tạo tài khoản được thực hiện linh hoạt dưới nhiều hình thức để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. 

VietnamPost cũng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVCQG tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã; tham gia hỗ trợ trong việc tiếp nhận hồ sơ giấy, thu lệ phí, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

Đại diện Vietnam Post khẳng định, với mạng lưới lên tới hơn 13.000 điểm phục vụ, phủ rộng đến tận cấp xã cùng kinh nghiệm nhiều năm thực hiện thu hộ, chi hộ cho các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp với mức trung bình đạt 17 triệu giao dịch/tháng, Vietnam Post hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt việc nhận hộ, thu hộ các khoản phí, lệ phí khi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, Vietnam Post cũng phối hợp tích hợp bản đồ số Vmap, mã bưu chính quốc gia lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tăng tiện ích, thu thuế cá nhân, tổ chức truy cập, sử dụng các dịch vụ.