Tỷ lệ dành cho nghiên cứu KHCN của doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp.

Theo Thông tư, doanh nghiệp được trích một tỷ lệ % tính trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp. Cụ thể, đối với doanh nghiệp Nhà nước được trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. 

{keywords}
Doanh nghiệp được trích tỷ lệ cho quỹ nghiên cứu phát triển KHCN. Ảnh minh họa: Internet

Các doanh nghiệp khác có thể tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.  Khoản trích được xác định hàng năm và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Nghĩa vụ thuế khi sử dụng quỹ phát triển KHCN

Thông tư nêu rõ, quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển KHCN của doanh nghiệp và các nội dung được phép chi quỹ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp chi quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp Ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích vào quỹ tương ứng với khoản sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bån quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. 

Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập quỹ theo quy định mà doanh nghiệp không sử dụng hoặc không sử dụng hết 70% quỹ thì doanh nghiệp phải nộp Ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích tương ứng với phần không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% quỹ. Đồng thời phải nộp phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. 

Ngoài ra, các khoản điều chuyển vốn từ quỹ của tổng công ty, công ty mẹ cho công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại. Việc điều chuyển quỹ từ công ty mẹ cho công ty con chỉ áp dụng đối với trường hợp công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ và không bao gồm trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài và công ty mẹ ở Việt Nam điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp theo từng kỳ tính thuế của doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp trích lập quỹ trong thời gian doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích đối với số quỹ đã được trích trong thời gian doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi được xác định theo mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm trích lập quỹ.

Trường hợp doanh nghiệp có trích quỹ trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời có nhận điều chuyển quỹ từ doanh nghiệp khác, nếu doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích đối với số quỹ đã trích và nhận điều chuyển thì số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi được xác định.

Đối với số tiền trích lập quỹ tại doanh nghiệp thì số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hồi được xác định theo mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm trích lập quỹ của doanh nghiệp.

Đối với số tiền nhận điều chuyển từ doanh nghiệp khác về thì số thuế thu nhập doanh nghiệp thu hơi được xác định theo mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông tại thời điểm nhận điều chuyển.

Việc xác định số tiền trích tại doanh nghiệp và số tiền nhận điều chuyển trong tổng số tiền chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được căn cứ theo tỷ lệ giữa số tiền nhận điều chuyển và số trích quỹ tại doanh nghiệp. 

Thông tư cũng nêu, doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với các khoản chi từ quỹ và các khoản tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cho hoạt động KHCN cao hơn số dư hiện có của quỹ thì có thể lấy từ số trích lập quỹ của các năm tiếp theo để bù đắp hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với phần chênh lệch.

Duy Vũ

Sinh viên PTIT nhận phần thưởng “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN” năm 2021

Sinh viên PTIT nhận phần thưởng “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN” năm 2021

Đào Hoàng Mai, sinh viên năm cuối ngành CNTT của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là 1 trong 20 nữ sinh sẽ được trao phần thưởng “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN” năm 2021 vào ngày 19/12 tới.