nghiên cứu KHCN

Cập nhập tin tức nghiên cứu KHCN

Đã có yêu cầu đề tài nâng cao năng suất và chất lượng cho doanh nghiệp

Đề tài thuộc Chương trình 1332 cần được áp dụng thực tiễn hoặc giải quyết các vấn đề về lý luận, khoa học trong lĩnh vực năng suất, chất lượng; có tác động tới thúc đẩy năng suất, chất lượng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được trích đến 10% cho quỹ nghiên cứu KHCN

Doanh nghiệp Nhà nước được trích từ 3% - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ cho quỹ phát triển KHCN. Các doanh nghiệp khác được tự quyết định tỷ lệ này, nhưng không quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.