đổi mới thể chế

Cập nhập tin tức đổi mới thể chế

Cải cách thể chế để đất nước tăng tốc cất cánh

 - Báo cáo chính trị Đại hội XII chỉ rõ: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ". Điều này tác động ra sao đến phát triển kinh tế?

Thể chế đổi mới - tâm lý y nguyên

Muốn cho thể chế mới thành công, cần phải làm thay đổi tâm lý của người trực tiếp xử lý vụ việc, nhìn từ ví dụ về bản nội quy cơ quan mới và tâm lý của người gác cổng.

20 năm nữa, Việt Nam may mắn bằng Hàn Quốc năm 2000

Mặc dù được World Bank (WB) đánh giá thành công trong quá khứ nhưng theo hầu hết các chuyên gia nền kinh tế Việt Nam vẫn bị bỏ lại quá xa so với thế giới.