Đổi mới toàn diện, đưa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển lên tầm cao mới

Toàn quân vừa sơ kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. 

Toàn quân vừa sơ kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015 - 2020 và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy, đưa Phong trào thi đua phát triển sâu rộng hơn nữa, tạo động lực hoàn thành tốt công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2015-2020 (ảnh: qdnd.vn)

Với ý thức chính trị cao, tấm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 98/CT-BQP, ngày 10/12/2016 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Phong trào thi đua được cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Phong trào thi đua từ cấp Bộ Quốc phòng đến các đơn vị thường xuyên được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngành Hậu cần chủ động làm tốt vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua, lực lượng nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục về Phong trào thi đua và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở nội dung, mục tiêu “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, các ngành, đơn vị đã cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn vùng, miền; động viên đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hăng hái tham gia, v.v. Mặc dù nhu cầu bảo đảm hậu cần lớn, yêu cầu cao và có không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhưng toàn quân đã hoàn thành tốt các nội dung, mục tiêu đề ra, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi công tác hậu cần, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định. Chế độ công tác hậu cần đi vào nền nếp, chính quy; hoạt động hậu cần có nhiều đổi mới, chất lượng nâng cao, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất. Đời sống bộ đội được giữ ổn định và có sự cải thiện rõ nét.

Làm theo lời Bác Hồ dạy, toàn quân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc được phần lớn nhu cầu thực phẩm; trong đó, nhiều đơn vị tự túc 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá. Công tác quân y có chuyển biến toàn diện; chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ bộ đội và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên Quân y được nâng lên một bước; tỷ lệ quân số khỏe của các đơn vị luôn đạt trên 98,5%. Chương trình kết hợp quân dân y tiếp tục đem lại hiệu quả to lớn trên nhiều mặt, nhất là giải quyết những khó khăn về y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phong trào thi đua cũng quy tụ sức mạnh thực hiện tốt công tác doanh trại, xăng dầu, vận tải; cổ vũ, động viên, phát huy mạnh mẽ ý thức “cần, kiệm, tự lực tự cường”, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, tài chính, tài sản, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, tạo nguồn, sử dụng xăng dầu, điện, nước,... tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, đã góp phần kiện toàn tổ chức biên chế hậu cần các cấp, cải cách hành chính, xây dựng chính quy Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, năm 2020, ngành Hậu cần Quân đội đã làm tốt công tác dự báo, tham mưu, chỉ đạo và làm nòng cốt cùng toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, được Đảng, Chính phủ, Nhân dân đánh giá cao, góp phần tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ và có ý nghĩa to lớn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Phong trào thi đua vẫn còn những hạn chế cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện và nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Kết quả một số chỉ tiêu thi đua chưa vững chắc, v.v. Những hạn chế đó đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chỉ ra trong sơ kết Phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời.

Những năm tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Toàn quân tập trung quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiều nhiệm vụ, công tác quan trọng; nhu cầu bảo đảm hậu cần tăng mạnh, yêu cầu cao, nhất là bảo đảm cho sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và các nhiệm vụ đột xuất. Kinh tế đất nước mặc dù vẫn giữ được tăng trưởng, nhưng sẽ còn nhiều khó khăn; thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, v.v. Trước bối cảnh đó, toàn quân cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo động lực hoàn thành tốt công tác hậu cần. Để đưa Phong trào thi đua phát triển lên tầm cao mới, cần phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tiếp tục triển khai toàn diện mục tiêu, nội dung thi đua; trong đó, tập trung làm tốt những nội dung, giải pháp cơ bản, chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với Phong trào thi đua. Toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa chính trị to lớn của Phong trào thi đua. Trên cơ sở đó, thống nhất chủ trương, biện pháp, đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa tổ chức thực hiện, đảm bảo cho Phong trào thi đua phát triển đúng hướng, thực chất, bền vững. Trước mắt, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn; kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Phong trào thi đua sau đại hội đảng các cấp. Ngành Hậu cần phát huy hơn nữa vai trò cơ quan thường trực, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện Phong trào. Trong đó, chú trọng bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần, lựa chọn chính xác nội dung cần tập trung và những khâu đột phá, qua đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo và cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của Phong trào thi đua, các cấp cần lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đột phá thi đua vào giải quyết những vấn đề khó, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần và hướng mạnh Phong trào thi đua về cơ sở, đến bộ đội. Tổng cục Hậu cần chủ động bám sát thực tiễn, tích cực kiểm tra việc thực hiện Phong trào trong toàn quân, kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những vấn đề nảy sinh và nghiên cứu, làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Bộ Quốc phòng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn quân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy:“Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi lầm lạc và mới làm trn nhiệm vụ cách mạng được2. Thấm nhuần lời dạy của Bác và từ kinh nghiệm tổ chức Phong trào thi đua rút ra cho thấy, cùng với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, để Phong trào thi đua đạt hiệu quả cao thì vấn đề mấu chốt phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo động lực, động cơ thi đua mạnh mẽ, bền bỉ trong từng cá nhân, tập thể. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Phong trào thi đua, làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, xây dựng cho bộ đội, nhất là cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần động cơ thi đua đúng đắn, huy động mọi tổ chức, lực lượng tham gia. Phát huy kết quả đã đạt được, cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng thiết thực, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, hướng mạnh về cơ sở. Trong đó, tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 98/CT-BQP của Bộ Quốc phòng; làm rõ vị trí, ý nghĩa của Phong trào thi đua đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Tổng cục Hậu cần (Cơ quan Thường trực Phong trào thi đua Bộ Quốc phòng), tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, các đoàn nghệ thuật đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào thi đua; chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Mặt khác, tăng cường kiểm tra phát hiện, phê phán, khắc phục kịp thời nhận thức lệch lạc, cho rằng Phong trào thi đua này là của riêng ngành Hậu cần và các biểu hiện phô trương hình thức, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, chạy theo thành tích,... đảm bảo cho Phong trào phát triển đúng hướng, thiết thực, vững chắc.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Phong trào thi đua, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng loại hình đơn vị. Đây là vấn đề tổ chức thực tiễn khoa học, quyết định sự lan tỏa, hiệu quả thực hiện Phong trào thi đua, nhất là khi Phong trào đã triển khai trong thời gian dài, dễ nảy sinh hiện tượng lối mòn, hình thức, tư tưởng nhàm chán. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức thi đua, đặc biệt là đổi mới tư duy, cách làm, đảm bảo cho Phong trào luôn có tính mới, sức sống bền lâu, phát triển đồng đều ở các loại hình cơ quan, đơn vị, cuốn hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Tiếp tục bám sát mục tiêu Phong trào thi đua, nội dung “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” cụ thể hoá thành những chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, làm cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời, tích cực đổi mới, đa dạng hơn nữa nội dung, hình thức tổ chức, biện pháp thi đua; chú trọng kết hợp chặt chẽ hoạt động thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích; lồng ghép, gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, ngành, tổ chức và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trọng tâm trong Chương trình hành động của cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “nhánh” của các chuyên ngành hậu cần, như: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, v.v. Đặc biệt, toàn quân tập trung hướng Phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành Hậu cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và thực hiện Phong trào thi đua; tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần, phấn đấu hoàn thành tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ công tác hậu cần giai đoạn 2020 - 2025.

Bốn là, quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và làm tốt công tác sơ kết, khen thưởng để nuôi dưỡng Phong trào thi đua. Đây là biện pháp quan trọng, kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn tổ chức Phong trào thi đua trong nhiều năm qua. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, cấp ủy, chỉ huy, Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực Phong trào thi đua các cấp cần coi trọng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm, tích cực phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, làm cơ sở để đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng. Việc lựa chọn, triển khai xây dựng điểm cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Để đảm bảo sự thành công và tăng cường hiệu ứng lan tỏa của mô hình, nên lựa chọn, đầu tư xây dựng điểm ở những đơn vị có khó khăn, tập trung vào những trọng tâm của Phong trào thi đua, nội dung mới, những mặt còn hạn chế trong công tác hậu cần ở đơn vị. Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua Bộ Quốc phòng khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các mô hình mới, có hiệu quả trên các mặt công tác, đáp ứng thực tiễn công tác hậu cần trong tình hình hiện nay. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh cả về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương “người tốt, việc tốt” trong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy Phong trào phát triển sâu rộng, đồng đều, vững chắc hơn nữa.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và tự hào với kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung thi đua, đưa Phong trào phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng VŨ HẢI SẢN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

___________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 406.

2 - Sđd, tr. 360.

Theo tapchiqptd.vn

tin nổi bật

Toàn văn Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn 25 "một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký ban hành ngày 1/8/2022.

ASEAN giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Khơi dậy và phát huy các nguồn tài nguyên văn hóa

Việc khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về nghề văn phòng

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị công tác văn phòng ngành TT&TT diễn ra vào ngày 2/8/2022.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 5/8.

Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2012 - 5/8/2022).

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V diễn ra ngày 4/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương, là niềm tự hào to lớn và là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người dân Bắc Ninh noi theo trong quá trình xây dựng và phát triển.

Sáng tạo lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong đổi mới

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới cho thấy sự sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giám sát công tác cán bộ

Giám sát công tác tổ chức, cán bộ là một hoạt động rất quan trọng, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện, nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 27/7 tại TPHCM.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, toàn quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp.

Bài phát biểu xúc động của Thủ tướng về nhiệm vụ thiêng liêng, đặc biệt

Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và làm việc với 3 cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Phát biểu bế mạc của ông Đỗ Trọng Hưng tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thanh Hóa

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.