Tại Sài Gòn, nhiều tên đường đang bị đặt sai tên, tự đặt gây khó hiểu, khó nhớ. Đường Kênh Nước Đen, đường Điện Cao Thế, đường Rạch Bùng Binh, Dân Công Hỏa Tuyến…là những tuyến đường "kỳ lạ" thách thức tài suy luận của người Sài Gòn. 

XEM VIDEO:


Văn Châu