- Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng do Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

​Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các lĩnh vực xét tặng bao gồm: Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giải thưởng gồm 3 giải chính là giải thưởng cho tổ chức, giải thưởng cho cá nhân và giải thưởng cho cộng đồng. Số lượng giải thưởng không quá 50 giải cho cả 3 loại và được trao tặng vào ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đến hết ngày 30/3.

Điều kiện xét tặng giải thưởng

Đối với tổ chức:

- Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 4 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng.

- Chưa được trao tặng giải thưởng trong kỳ xét tặng giải thưởng lần trước liền kề.

Đối với cá nhân và cộng đồng:

- Không vi phạm các quy định của luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng;

- Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng;

- Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng;

- Chưa được trao tặng giải thưởng trong kỳ xét tặng giải thưởng lần trước liền kề.

M. Thư