Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu có tính cạnh tranh cao nhất. Tuy nhiên, bên mời thầu có thể phát hành hồ sơ rộng rãi nhưng trong hồ sơ mời thầu (HSMT) lại đưa ra các tiêu chí gây tranh cãi khiến nhà thầu nản chí, “giữa đường bỏ cuộc chơi”. 


Tiêu chí thiếu cạnh tranh?

Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2018 cho một số đơn vị thành viên GENCO 3 có thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày được cấp chứng nhận bảo hiểm hoặc ngày khác theo kết quả thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Trong số các điều kiện để đánh giá năng lực tài chính, HSMT yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = tài sản ngắn hạn/tổng nợ ngắn hạn > 1. Theo ý kiến của các chuyên gia và phản ánh của nhà thầu, điều kiện này đã hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không đảm bảo yêu cầu cạnh tranh trong tổ chức lựa chọn nhà thầu..

{keywords}

Câu chuyện xảy ra tại Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2018 cho một số đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO 3) do GENCO 3 làm chủ đầu tư. 

 

Liên quan đến hệ số thanh toán nợ ngắn hạn, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có ý kiến cho rằng, theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III của Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ KH&ĐT, trong phần tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính không có quy định tiêu chí đánh giá về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Do đó, nếu tiêu chí đánh giá về hệ số thanh toán nợ ngắn hạn dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu thì việc quy định tiêu chí đánh giá này trong HSMT là vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo một chuyên gia về đấu thầu, Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn việc lập HSMT đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tuy gói thầu nêu trên của GENCO 3 có giá gói thầu lớn hơn 10 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, chủ đầu tư được chỉnh sửa quy định tại Mẫu HSMT này để áp dụng, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Vì thế, chủ đầu tư không được tùy ý đưa các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

Các chỉ tiêu đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm vững mạnh tài chính

Theo một cán bộ của Vụ Chính sách bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn không phải là tiêu chí thể hiện khả năng thanh toán, bồi thường kịp thời cho khách hàng khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm thì các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm chỉ tiêu tỷ lệ biên khả năng thanh toán, chỉ tiêu trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và chỉ tiêu tỷ lệ kết hợp. Trong đó, chỉ tiêu tỷ lệ biên khả năng thanh toán có ý nghĩa để đánh giá biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong việc đáp ứng các trách nhiệm đã cam kết với khách hàng. Chỉ tiêu này càng lớn thì mức độ đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng cao. Chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = tài sản ngắn hạn/tổng nợ ngắn hạn không nằm trong các chỉ tiêu đánh giá về khả năng thanh toán.

Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2018 cho một số đơn vị thành viên của GENCO 3 có thời gian phát hành HSMT từ 9 giờ ngày 24/11/2017 đến 14 giờ  ngày 14/12/2017 (trong giờ hành chính). Theo ghi nhận của Báo Đấu thầu, nhà thầu phản ánh đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đồng tình, “tâm phục, khẩu phục” về những nội dung làm rõ từ phía Chủ đầu tư liên quan đến những tiêu chí nêu trên trong HSMT.

Theo Báo Đầu Thầu