Theo thông báo của Tổng Cục thống kê với kết quả tăng trưởng như thế, Hậu Giang là tỉnh tăng trưởng GRDP cao nhất ĐBSCL và đứng thứ 20 cả nước. Đặc biệt trong tăng trưởng GRDP, khu vực I (nông - lâm - ngư nghiệp) đạt 3,09%, đây là tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua (2016 -2020).

{keywords}
 Tốc độ tăng trưởng đạt 4,53%, Hậu Giang là tỉnh tăng trưởng GRDP cao nhất ĐBSCL và đứng thứ 20 cả nước.

Năm 2020 về kinh tế - xã hội của Hậu Giang đã đạt 18/19 chỉ tiêu đề ra và vượt kế hoạch. Trong đó 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hậu Giang đạt 4,53%. trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp: 3,09% (kế hoạch 2,7%), khu vực công nghiệp - xây dựng: 14,62% (kế hoạch 11,53%)…

Trong đó 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hậu Giang đạt 4,53%. trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp: 3,09% (kế hoạch 2,7%), khu vực công nghiệp - xây dựng: 14,62% (kế hoạch 11,53%)…

Cửu Long