Hệ giá trị văn hóa con người phải trở thành hệ giá trị công dân Việt Nam

Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" diễn ra hôm nay tại Hà Nội nhằm nhìn lại một năm thực hiện chỉ đạo của Tổng bí thư tại hội nghị Văn hoá toàn quốc.

LTS: VietNamNet giới thiệu bài viết của PGS.TS Phạm Văn Dương - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Mỗi cộng đồng tộc người hay một dân tộc, quốc gia trong quá trình hình thành và phát triển nhất thiết phải tạo dựng cho mình những giá trị riêng.

Những giá trị này được bồi đắp, kết tinh thành hệ thống tinh hoa văn hóa, từ đó tạo nên bản sắc tộc người, bản sắc dân tộc và quốc gia.  

Bản sắc này là nền tảng, điểm tựa cho phát triển ở mọi thời đại, tạo ra sự ổn định lâu dài cho quốc gia, dân tộc đó. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, có quá trình hình thành và phát triển gắn với các biến cố lịch sử như: bị xâm chiếm, đô hộ và âm mưu đồng hóa văn hóa...

Sức mạnh nội sinh

Lịch sử dân tộc và văn hóa đã chứng minh, trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc và 100 năm cai trị của thực dân Pháp, dân tộc Việt Nam vẫn giành lại được độc lập, vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.

Đó chính là nhờ vào nền tảng hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam được tạo dựng qua nhiều thế hệ, trở thành “bản năng văn hoá” không chịu khuất phục, nô dịch và đồng hóa.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đương đại, dưới tác động của toàn cầu hóa và sức mạnh của công nghệ thông tin, đã và đang đặt ra những thách thức lớn về kiến tạo và giữ gìn bản sắc nhằm tạo lập những giá trị riêng của con người làm hành trang cho hội nhập và phát triển, chống lại các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” về văn hóa dẫn đến tự nô dịch về văn hóa.

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo. Trong bối cảnh xã hội lúc đó, khi “văn hóa nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa” thống trị, thì Đề cương là cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng chỉ lối và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ cho toàn Đảng, toàn dân và cuộc đấu tranh cách mạng. 

Khi đó, Đảng xác định xây dựng nền văn hóa Việt Nam: Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hóa phát triển độc lập); Đại chúng hóa (chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng); Khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ).

Trong đó, yếu tố dân tộc được ưu tiên số một, thể hiện tầm nhìn của Đảng đối với nguy cơ văn hóa dân tộc bị thực dân, đế quốc ngoại lai nô dịch, đồng hóa, bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam có thể bị xóa nhòa, từ đó tinh thần độc lập dân tộc suy yếu.

Từ văn kiện này, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, chính sách văn hóa của Đảng ngày càng được khẳng định tính xuyên suốt, hệ thống và sáng tỏ. Trong phát triển văn hóa, ở mọi giai đoạn cách mạng, Đảng luôn coi trọng yếu tố con người làm then chốt, mọi nguồn lực kinh tế, văn hóa phục vụ cho mục tiêu phát triển con người Việt Nam, kiến tạo bản lĩnh, bản sắc văn hóa con người phục vụ cho phát triển đất nước hùng cường về kinh tế và văn hóa.

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng (năm 2021) nhấn mạnh: “... tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. Một lần nữa, vai trò của con người được khẳng định là sức mạnh nội sinh quan trọng nhất để phát triển đất nước.

Đây chính là nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ giữa văn hóa với con người, nhấn mạnh hơn đến vai trò của con người với tính chất là chủ thể, cũng là mục đích của phát triển văn hóa. Phát triển văn hóa chính là phát triển con người và ngược lại.

Cùng với chủ trương gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, sự tăng cường, gắn kết xây dựng con người và nền văn hóa trong một thể thống nhất sẽ là cơ sở vững chắc để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển, không chỉ làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, mà còn trở thành sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. 

“Đề kháng, miễn dịch” trước những tác động của toàn cầu hóa, nô dịch văn hóa

Xây dựng các hệ giá trị, chuẩn mực trong lĩnh vực văn hóa và con người, văn kiện Đại hội Đảng 13 không chỉ đặt ra vấn đề đúc kết, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, mà còn nhấn mạnh, làm rõ hơn yêu cầu về xây dựng “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người” gắn với giữ gìn, phát triển “hệ giá trị gia đình Việt Nam” trong thời kỳ mới.

Trong việc giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng con người, Báo cáo chính trị nêu rõ một nội dung mới, đó là: “Từng bước vươn lên khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam; xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại”.

Đây là lần đầu tiên văn kiện của Đảng đặt vấn đề khắc phục các hạn chế trong mối quan hệ hữu cơ, không tách rời với việc giáo dục, phát huy những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam đã được hình thành trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Đó chính là một bước nhận thức mới rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn về văn hóa và con người Việt Nam, vừa khẳng định những giá trị tốt đẹp, tích cực, có ý nghĩa căn bản và quyết định làm nên bản sắc văn hóa và con người, vừa nhìn thẳng vào sự thật với tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm khắc.

Nhận diện giá trị văn hóa con người hiện nay là công việc khó khăn, phức tạp. Thực tế, công tác nghiên cứu, đánh giá giá trị văn hóa ở Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa con người Việt Nam nói riêng cho thấy thời gian qua chúng ta đã có các phương pháp khoa học để nhận diện giá trị. Tuy nhiên, những nghiên cứu nhận diện thường chỉ hiệu quả với các công trình, di sản văn hóa đã bảo tồn “tĩnh”, độc lập, ít liên đới đến đời sống đương đại như: các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.., còn với các di sản văn hóa “sống” liên quan đến bản sắc, bản tính, phẩm chất con người thì việc nhận diện chưa thật sự được nhìn nhận đầy đủ và còn nhiều tranh luận.

Do vậy, xây dựng hệ giá trị văn hóa con người phải dựa trên nền tảng hệ giá trị chung của quốc gia; chắt lọc, kế thừa phát triển và ngày càng hoàn thiện từ các giá trị văn hóa con người Việt Nam đã được tạo dựng, thử thách và được khẳng định qua thời gian.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam phải là sự kết tinh, hòa quyện từ các giá trị văn hóa chung, phổ quát của dân tộc, nhân loại với các giá trị văn hóa riêng có của mỗi cộng đồng, tộc người, địa phương, để từ đó khai thác, phát huy thế mạnh của những nét riêng.

Hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam phải được cụ thể hóa thành các tiêu chí, mục tiêu phấn đấu của mỗi con người, mỗi cộng đồng, tộc người, trở thành niềm kiêu hãnh, sức mạnh và khả năng “đề kháng, miễn dịch” trước những tác động của toàn cầu hóa và nô dịch văn hóa.

Hệ giá trị văn hóa con người phải trở thành hệ giá trị công dân Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới. Kiến tạo con người Việt Nam với những phẩm chất, năng lực và bản lĩnh... có thể đối mặt, đương đầu với những thách thức, khó khăn trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

PGS.TS Phạm Văn Dương (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

tin nổi bật

'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành: Cháy vé chưa chắc tốt, có khi còn độc hại

Không phải phim cháy vé nào cũng là phim tốt, ngược lại, có khi nó còn là một bộ phim "độc hại". Nhà bà Nữ của Trấn Thành mùa phim Tết năm nay là một điển hình.

Những hình ảnh không được lên sóng của 'Đừng làm mẹ cáu'

Các diễn viên vô cùng thân thiết ở hậu trường, liên tục chia sẻ những hình ảnh bên ngoài cảnh quay của phim.

Cận cảnh nhà vườn xinh đẹp của ca sĩ Hồ Quang 8

Không thể hiện sự giàu có nhưng bất cứ ai nhìn vào không gian nhỏ xinh ở quê nhà Hồ Quang 8 cũng đều thích thú và cảm thấy sự ấm cúng, mến khách của gia chủ.

MC Mai Ngọc xinh như 'nàng thơ', Phạm Quỳnh Anh khoe eo thon

Khi không lên sóng, BTV Mai Ngọc VTV diện đồ thoải mái xuống phố, đi chơi với bạn bè dịp cuối tuần.

Phùng Phước Thịnh đoạt Á vương du lịch Thế giới 2023

Phùng Phước Thịnh - đại diện Việt Nam giành ngôi á vương 5 tại Mister Tourism World - Nam vương Du lịch Thế giới 2023.

NSƯT Xuân Bắc tái xuất mạng xã hội sau ồn ào 'Cái tát của mẹ'

Sau nhiều ngày im lìm, NSƯT Xuân Bắc xuất hiện vui vẻ, tươi tắn trên mạng xã hội, khoe với khán giả cây khế trĩu quả của nhà mình.

Chuyện tình hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan với bạn trai doanh nhân

Hoa hậu chuyển giới Nong Poy và chồng doanh nhân Oak Phakwa Hongyok sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 3 tới.

Vũ Cát Tường phản hồi việc giọng hát xuống cấp

Vũ Cát Tường thừa nhận tiết mục cô thể hiện trong showcase mới đây không chất lượng. Giọng ca "Vết mưa" chia sẻ thời gian qua cô có sức khỏe kém.

Hoa hậu H'Hen Niê gợi cảm diện váy lấy cảm hứng từ lá cà phê

Hoa hậu H'Hen Niê xinh đẹp rạng ngời, trở thành đại sứ 'Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột' lần thứ 8.

Phùng Phước Thịnh được dự đoán lọt Top 5 Nam vương du lịch Thế giới

Phùng Phước Thịnh - đại diện Việt Nam được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán lọt Top 5 chung cuộc tại Nam vương Du lịch Thế giới lần thứ 6.

Đám cưới của ca sĩ Bằng Cường với vợ trẻ Bảo Anh kém 12 tuổi

Bằng Cường cùng vợ - ca sĩ Bảo Anh làm lễ gia tiên và nghi thức cưới tại nhà thờ sáng nay. Tiệc cưới của họ diễn ra vào buổi chiều với sự góp mặt của 700 khách mời.

Thêm một cô gái tố cáo từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp

Một cô gái tự nhận là nạn nhân của Ngô Diệc Phàm đã đăng đàn tố tài tử cưỡng hiếp, đặt camera quay lén toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

Nguyễn Ngọc Anh diện áo dài trắng tinh khôi như thiếu nữ

Sau Tết, Nguyễn Ngọc Anh giãi bày, cô cũng rất vất vả để giữ cân, sẵn sàng cho các show diễn đầu năm.

MC Anh Tuấn, Thanh Lam, Tân Nhàn viếng NSND Thái Thị Liên

Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Quốc Trung, Phạm Thu Hà, Tân Nhàn, MC Anh Tuấn... đã tới để tiễn biệt NSND Thái Thị Liên - người mẹ tài danh của NSND Đặng Thái Sơn sáng 4/2 tại Hà Nội.

Ra mắt bộ sách 'Thường thức chính trị'

Bộ sách 'Thường thức chính trị' do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chỉ đạo, nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các Viện chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.