hệ giá trị văn hóa

Cập nhập tin tức hệ giá trị văn hóa

Hệ giá trị văn hóa con người phải trở thành hệ giá trị công dân Việt Nam

Bản sắc này là nền tảng, điểm tựa cho phát triển ở mọi thời đại, tạo ra sự ổn định lâu dài cho quốc gia, dân tộc đó.