HMAS Adelaide

Cập nhập tin tức HMAS Adelaide

Hải quân Australia đã tận dụng khu vực bên dưới sàn tàu tấn công đổ bộ HMAS Adelaide để xây dựng một trường bắn tạm thời, sử dụng trong đợt huấn luyện chung với Indonesia.