UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong nhiều mặt nội dung khác nhau, bản kế hoạch của Gia Lai bao gồm mục tiêu về an toàn thông tin.

Theo đó, Gia Lai đặt mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử; đồng thời triển khai tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng sử dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin trong thương mại điện tử.

Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Gia Lai được giao hàng năm phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về CNTT, kỹ năng ứng dụng an ninh thông tin trong giao dịch, chữ ký số, bảo mật thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, góp phần hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử.

{keywords}
Sở TT&TT tỉnh Gia Lai được giao hàng năm phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng an ninh thông tin trong thương mại điện tử.

Cũng ở Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ, quy chế quy định khá cụ thể về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan, đơn vị mình; xây dựng quy chế bảo đảm an toàn thông tin của cơ quan mình; cử người phụ trách quản lý an toàn thông tin; kiểm tra định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm cho hệ thống thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

H.A.H

Công an tỉnh Gia Lai ký quy chế hỗ trợ bảo vệ an ninh mạng cho ngân hàng

Công an tỉnh Gia Lai ký quy chế hỗ trợ bảo vệ an ninh mạng cho ngân hàng

Công an tỉnh Gia Lai vừa ký kết Quy chế phối hợp với ngành ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.