Theo dự thảo Quyết định, việc xây dựng ưu đãi đầu tư đặc biệt phải hướng tới việc thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; đồng thời, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao; có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, hướng tới nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ đã đề ra tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

{keywords}
Hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng về ưu đãi đầu tư đặc biệt

Dự thảo Quyết định được ban hành sẽ thể chế hóa những quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Cục Đầu tư nước ngoài tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện nội dung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng, điều chỉnh ưu đãi đầu tư đặc biệt; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước và xác định việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Trong đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định về quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt phải rõ ràng, chi tiết về mức, thời gian ưu đãi đầu tư đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghê, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Ưu đãi đầu tư đặc biệt áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Cùng với đó, nguyên tắc áp dung ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; ưu đãi đầu tư đặc biệt được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Văn Lợi