hội nghị trung ương 12

Cập nhập tin tức hội nghị trung ương 12

Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các vấn đề nhân sự

Trong ngày làm việc thứ 7, ông Tô Huy Rứa đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các vấn đề TƯ thảo luận liên quan đến nhân sự Ban chấp hành TƯ khoá 12

Ban Chấp hành TƯ: Biển Đông ngày càng gay gắt

Trong Thông báo hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI, Ban chấp hành TƯ nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.