Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong cơ quan được nghe giảng viên trình bày các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; Đánh giá 35 năm công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011; Tổng kết thi hành Điều lệ Đảng; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hồng Liên

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 cho biết, mặc dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định... nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng trong giai đoạn 2016 - 2019, đạt khá cao, 6,8%/ năm.

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp (mức bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,81%); bội chi và nợ công giảm so với giai đoạn trước. Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, năm 2020 đạt 271,2 tỷ USD (tăng 1,4 lần so với 2015). GDP bình quân đầu người 2020 đạt 2.779 USD (gấp khoảng 1,3 lần so với 2015).

{keywords}
Hà Tĩnh đã định hướng và từng bước xây dựng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Ảnh minh họa. Ảnh Tuấn Anh

 

Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, năng suất lao động được cải thiện rõ nét, thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả tích cực. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất hơn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra, khoảng cách so với các nước trong khu vực còn lớn; nền kinh tế vĩ mô, khă năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa thật vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế. Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm...

{keywords}
Bà Bùi Thị Thơm- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” . Ảnh Tuấn Anh

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên còn được nghe những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại cùng 12 nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác đối ngoại; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá về công tác xây dựng Đảng để thực hiện; trình bày những điểm mới, nổi bật trong quan điểm chỉ đạo và cách tiếp cận xác định mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, đó là: so với Đại hội XII, Đại hội XIII bổ sung “năng lực cầm quyền” vào nội dung “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng”; bổ sung “hệ thống chính trị”, “ toàn diện”, “tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”; xác định “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việc xác định mục tiêu như trên theo cách tiếp cận trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người; đây là tổng hợp cách tiếp cận của Đảng ta trong 35 năm đổi mới và phù hợp với cách tiếp cận của thế giới, đây là điểm mới trong xác định mục tiêu của Đảng...

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cán bộ, đảng viên tiếp thu tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận dụng sáng tạo nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy chi bộ và thủ trưởng cơ quan trong công việc chuyên môn; đồng thời tất cả tham gia bài thi trắc nghiệm trên máy tính về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồng Liên