Vừa qua vào ngày 16/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối 4 Hệ Cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền. Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy 4 hệ Cơ yếu, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Khối trưởng Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018. Phong trào thi đua của Khối 4 Hệ Cơ yếu được triển khai trong bối cảnh thế giới, khu vực liên tục có nhiều chuyển biến phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó với sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các đơn vị, Khối 4 Hệ Cơ yếu đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Cơ yếu như: Kết luận số 13-KL/TW ngày 24/4/2017 của Ban Bí thư về tổng kết Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khoá IX, Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ...

Vừa qua vào ngày 16/11/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối 4 Hệ Cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, Khối trưởng Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu đã báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Với chủ đề thi đua là "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng", đã tạo khí thế cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên của các Hệ Cơ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác cơ yếu năm 2018, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nội dung giao ước thi đua của 4 hệ Cơ yếu năm 2018 bao gồm: tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo chỉ huy, đổi mới và phát triển đồng bộ, vững chắc tổ chức cơ yếu, xây dựng hệ thống kỹ thuật mật mã hiện đại; đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng tâm là khâu đột phá về huấn luyện đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã, tập trung hoàn thiện các giải pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của mỗi Hệ trong bối cảnh hiện nay; các Hệ Cơ yếu đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước do Ban Cơ yếu Chính phủ phát động và nội dung giao ước thi đua năm 2018, thực tiễn nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương và những nội dung, biện pháp đã xác định trong hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.

Và kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Khối trưởng Khối thi đua 4 Hệ Cơ yếu đánh giá, phong trào thi đua đã được các cấp ủy, chỉ huy các Cục Cơ yếu quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ; nội dung, hình thức được đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa lớn, cuốn hút được đông đảo cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sỹ tham gia.

Điều đó đã thực sự tạo động lực lớn thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần đoàn kết hơn nữa, phối hợp cùng nhau tiếp tục thi đua, hoàn thành nhiệm vụ của 4 Hệ, để xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Với các thành tích mà các đơn vị đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Cơ yếu tặng 13 Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân của 4 Hệ Cơ yếu vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy 4 Hệ Cơ yếu cũng đã thống nhất bầu Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền là Khối trưởng Khối thi đua năm 2019.