- Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng - Tổng bí thư nói.

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

{keywords}

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đề cập vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Tổng bí thư đã nêu một số lưu ý trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết. Theo Tổng bí thư, trước hết cần phải nhận thức đầy đủ việc chỉnh đốn đi đôi với đổi mới xây dựng Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một Đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã phải luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

Tổng bí thư nêu rõ, vấn đề đấu tranh chống thói hư tật xấu, xây dựng đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Người cho rằng một Đảng mà không nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa là một Đảng hỏng. Chỉ tính riêng từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tổng bí thư cho biết, ngày nay trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu cách mạng, với quy mô tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn phức tạp mới, hơn bao giờ hết chúng ta càng cần phải phát huy truyền thống anh hùng và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. 

Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Tổng bí thư chỉ rõ, cần nắm rõ nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo triển khai một cách có hiệu quả. Điểm mới trong Nghị quyết chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó.

Cùng với việc cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội 12 đã nêu ra, Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, trong đó tập trung vào việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới lần này là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa này về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng bí thư cũng nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng trong dân; phải tăng cường đôn đốc kiểm tra.

“Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì phải nhận thức tốt, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định sẽ chuyển biến được tình hình, không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự “là đạo đức, là văn minh”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Sáng nay, hội nghị cũng đã nghe ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

T. Hằng