- Thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp chiều nay, ĐBQH Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) phân tích tình hình khó khăn trong nước và sự chống phá của các thế lực thù địch để khẳng định: Không có lý do gì nói đến chuyện thay đổi chế độ chính trị hay vai trò lãnh đạo của Đảng vào lúc này.


Nguồn clip: VTV