Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực hành động vì lợi ích chung

Sáng 13/1, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chú thích ảnh

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết: Năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng vừa chung tay phòng, chống dịch COVID-19 vừa tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngành đã tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc và tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, nhân sự bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. 

Chú thích ảnh

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, trong đó Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về cơ bản, đã đạt được mục tiêu tinh giản biên chế. Tính đến thời điểm 30/6/2021, cả hệ thống chính trị có hơn 2.887.500 biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khen thưởng cống hiến; rà soát chức danh tương đương…, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. 

Chú thích ảnh

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Năm 2021, toàn ngành đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng khảo sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, nhất là từ những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức trung ương ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTCTW ngày 22-3-2021 thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021; tích cực triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 với số lượng tác phẩm nhiều nhất trong 6 mùa giải.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Năm 2022- năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; trong đó có 2 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương; 10 đề án trình Bộ Chính trị và 7 đề án trình Ban Bí thư; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn ngành để hoàn thiện mức cao nhất các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XIII).

Ngành tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ: Triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản của Đảng liên quan đến công tác cán bộ. Triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ. Kịp thời tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh.

{keywords}
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết việc thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021; đề xuất biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình mới có hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Toàn ngành kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; trong đó, toàn Ngành tập trung tham mưu thực hiện 7 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Năm 2022, ngành tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác bảo vệ cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ VII - năm 2022 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

{keywords}
 Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; hướng dẫn, kiểm tra ban tổ chức cấp ủy các cấp trong việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị; hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch khảo sát của các ban chỉ đạo xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, góp phần củng cố cơ sở thực tiễn, nâng cao chất lượng xây dựng đề án.

Ngành tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”...

Theo TTXVN

Từ vụ kit test Việt Á cảnh báo 'virus tham nhũng' còn rất nhiều

Từ vụ kit test Việt Á cảnh báo 'virus tham nhũng' còn rất nhiều

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, vụ kit test Covid-19 Việt Á là sự cảnh báo “virus tham nhũng” còn rất nhiều, rất phức tạp, nhiều biến thể, nhờn thuốc, bất chấp.

 

tin nổi bật

Đề xuất người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội

Sáng nay (27/5), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.

Nhân sự Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chọn người liêm chính - trong sáng

Những thành viên tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải là người có ý chí, tâm huyết, quyết tâm vì cái chung, “không dính dáng vào điều này, điều khác”.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình quốc thư

Chiều 26/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine tại Việt Nam Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil trình quốc thư.

Châu Á cần đi tiên phong trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Giai đoạn 10 - 20 năm tới có tính then chốt đối với thời kỳ chuyển đổi cục diện ở châu Á và trên thế giới, vì thế châu Á cần tiên phong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tinh thần hợp tác và liên kết theo hướng mở, bao trùm, công bằng, bền vững...

Lập thanh tra cấp Tổng cục, Cục khi đang sắp xếp lại bộ máy là lãng phí

Nhiều đại biểu cho rằng, Chính phủ đang thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổng cục, cục mà thành lập thanh tra cấp này sẽ dẫn đến lãng phí và triển khai khó khả thi.

TP.HCM đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á

Trả lời báo VietNamNet bên lề Quốc hội chiều 26/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan này đã có công văn gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á.

Bộ trưởng Y tế: Sai phạm trong xã hội hóa y tế rất nhiều

Bộ trưởng Y tế nói trong thảo luận tổ tại Quốc hội chiều 26/5, khi thời gian qua xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến xã hội hóa y tế, bộ đang xây dựng Nghị định về liên doanh, liên kết trong lĩnh vực này, sớm trình Chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính lên tiếng về lô hàng viện trợ chống dịch 'mắc kẹt' trong kho 6 tháng

Tại phiên thảo luận tổ Quốc hội chiều 26/5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã lên tiếng về việc 2 lô khẩu trang do nước ngoài viện trợ gửi về Việt Nam đã 6 tháng nay vẫn chưa được thông quan.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lê Minh Trung

Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch nước: Ít có vụ việc Thanh tra sở làm được, thường 'ngồi chơi, xơi nước'

Với tổ chức thanh tra sở, Chủ tịch nước nhận xét thực tế “ít có vụ việc Thanh tra sở làm được”, thường “ngồi chơi, xơi nước”, không phát huy được nhiều. Ông đề nghị phải tính toán kỹ để tổ chức này gọn nhẹ nhưng có hiệu lực.

Đã phân giới, cắm mốc 1.045km đường biên giới Việt Nam - Campuchia

Chiều 26/5, tại cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về việc phân chia đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Việt Nam sẽ xem xét tham gia Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tại họp báo thường kỳ chiều 26/5, nhấn mạnh, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận, việc tham gia khuôn khổ phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.

Đề nghị nêu rõ trang bị tàu bay, tàu thuyền loại gì cho cảnh sát cơ động

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung về nguyên tắc trang bị, hoạt động tàu bay và tàu thuyền cho lực lượng cảnh sát cơ động, bảo đảm tàu bay trang bị phục vụ đúng cho mục đích, tránh lãng phí.

Luật Thanh tra sửa đổi, còn 2 nhóm ý kiến giữ hay bỏ đơn vị cấp huyện

Sáng nay (26/5), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trước Quốc hội.

Củng cố niềm tin của nhân dân, ‘trên nóng, dưới cũng phải nóng’

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Lê Truyền khẳng định, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng sẽ giải quyết được một loạt vấn đề, nhất là tình trạng “trên nóng mà dưới không nóng”.