Mới đây, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 2.0 đã được ban hành. Trong đó, Bộ Xây dựng đặt ra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.

Mục tiêu cụ thể của Bộ Xây dựng bao gồm hoàn thiện và duy trì mô hình 4 lớp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; cũng như hoàn thành triển khai và đưa vào vận hành trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC).

{keywords}
Bộ Xây dựng đặt ra nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.

Về định hướng phát triển, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Bộ Xây dựng cũng áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thường xuyên và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Một định hướng khác là bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm và các dự án CNTT.

H.A.H

ATTT là nội dung xuyên suốt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

ATTT là nội dung xuyên suốt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Tại quyết định phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phiên bản 2.0, UBND tỉnh này đã xác định rõ bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) là thành phần xuyên suốt và thống nhất trong kiến trúc.