Vừa qua UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 2/10/2018 Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai. Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai sẽ xac định thống nhất sơ đồ thiết kế tổng thể các thành phần trong xây dựng Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước, chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần.

Vừa qua UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 2/10/2018 Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai (ảnh minh họa).

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai cũng đưa ra các nhiệm vụ, định hướng về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh. Đây là căn cứ để các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh xac định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử đồng bộ; xac định các hệ thống thông tin cần triển khai theo lộ trình phù hợp.

Đây cũng là tài liệu giúp lãnh đạo tỉnh có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác; phục vụ cho công tác lập, thẩm định, giám sát đầu tư, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai.

Và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai phục vụ cho xây dựng, triển khai các dự án, hoạt động ứng dụng CNTT thống nhất, đồng bộ, tăng khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin Trung ương.

Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai, các cơ quan nhà nước trên địa bàn, xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử hàng năm phù hợp.

Về nguyên tắc, thiết kế Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống thông tin, phù hợp thực tiễn, đồng thời có tính mở đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của xu hướng công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), chuỗi khối (Blockchain).

Bên cạnh đó Kiến trúc cũng xac định nguyên tắc là dự án, hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Như đã biết Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đề ra mục tiêu rõ ràng là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.