Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm vừa có văn bản giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2022 giữa báo cáo tài chính do KBC tự lập và đã được kiểm toán soát xét.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 2022 của KBC đạt 200 tỷ đồng, chênh lệch giảm so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất tại báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng do công ty tự lập ngày 30/7 là 2.256 tỷ đồng (giảm 91,8%).

KBC cho hay, nguyên nhân khác biệt chủ yếu là do trên báo cáo tài chính, KBC đang kế toán tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. 

Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên.

EY cũng nhấn mạnh, việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng đang được xác định tạm thời. Do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, hiện nay, việc soát xét của EY đối với báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất.

Do đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, KBC chưa ghi nhận là thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần của bên bị mua.  

Việc hoàn tất kế toán tạm thời hay đánh giá lại giá trị hợp lý của tài sản thuần của bên bị mua, xác định lãi do mua rẻ từ giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được ghi nhận ngay sau khi EY hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào các báo cáo tài chính hợp nhất trong năm 2022.

Cuối tháng 6, KBC đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng. Sau giao dịch, tỷ lệ biểu quyết Tổng Công ty tại Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng tăng từ 19,5% lên 48% và Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng trở thành công ty liên kết của KBC.

Hiện KBC đang làm việc với đơn vị tư vấn thẩm định giá quốc tế để xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần của Công ty Sài Gòn - Đà Nẵng tại ngày mua, làm cơ sở cho việc hạch toán kế toán giao dịch này trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của KBC và các công ty con.