kinh tế

Cập nhập tin tức kinh tế

Việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả cần được bắt đầu từ chính các doanh nhiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, nhằm tăng khả năng chống chịu và cải thiện năng lực nội sinh trong bối cảnh mới.