- Báo cáo tổng kết công tác của Thanh tra CP nhấn mạnh các giải pháp về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo cho biết trong năm 2015, Thanh tra CP đã xây dựng “Đề án cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập” và tập trung thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

T lệ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 đạt 99,5% (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước). Số bản kê khai đã công khai đạt tỷ lệ 98,3% (tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước).

Có 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập, tăng mạnh so với 5 trường hợp được xác minh trong năm 2014, trong đó phát hiện 5 người kê khai không trung thực, đã xử lý kỷ luật 2 người.

{keywords}

Công khai bảng kê khai tài sản tại Quảng Bình. 
Ảnh: Trang TTĐT Ban Nội chính TƯ

Cùng với đó là thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác. Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 2.210 đơn vị, đã phát hiện và xử lý 28 người vi phạm,chuyển đổi vị trí công tác 12.041 người.

Có 29 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 21 người, xử lý hình sự 1 người.

Trong công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng nói chung, ngành Thanh tra đã thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 38 vụ, 71 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 44,2 tỷ đồng. Một số địa phương quan tâm phát hiện dấu hiệu tham nhũng qua công tác thanh tra như Hải Phòng, Bình Định, An Giang, Bình Thuận, Long An, Tây Ninh.

Theo Thanh tra CP, kiểm soát thu nhập cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2016. Trong đó có việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Thanh tra CP và các bộ ngành liên quan cũng sẽ hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng, tham mưu sửa đổi toàn diện, cơ bản, trong đó chú trọng sửa đổi các quy định nhằm tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

Chung Hoàng