1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Bom Phốt Pho (Q)

 • STVL cộng thêm hoàn trả lại từ 35% về 50%.
 • SMPT cộng thêm hoàn trả lại từ 35% về 50%.
 • Sát thương hoàn trả lại từ 75/115/155/195/235 về 75/120/165/210/255.

 • STVL gia tăng mỗi cấp hoàn trả lại từ 2.8 về 2.2.

  Công Lí Thịnh Nộ (E)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 16 giây mọi cấp thành 18/17/16/15/14 giây.

  Khiên Mặt Trời (Q)

 • Sát thương giảm từ 30/55/80/105/130 xuống 10/35/60/85/110.

  Mưa Đạn (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11/10 lên 22/19/16/13/10.

 • STVL gia tăng mỗi cấp hoàn trả lại từ 4 về 3.5.

  Rìu Máu (W)

 • Tốc độ đánh hoàn trả lại từ 50/60/70/80/90% về 40/50/60/70/80%.

  Bổ Củi (E)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả lại từ 8 giây mọi cấp về 12/11/10/9/8 giây.

  Vụ Nổ Năng Lượng (W)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả lại từ 85/95/105/115/125 về 70/80/90/100/110.

  Rìu Đen

 • Nội tại DUY NHẤT – giảm giáp hoàn trả lại từ 5% về 4%.

 Quyền Năng Bất Diệt (Ngọc Siêu Cấp – hệ Kiên Định)

 • Hoàn trả lại tất cả các thay đổi trước đó.

Thiêu Rụi (Ngọc thường – hệ  Pháp Thuật)

 • Sát thương giảm từ 30-60 xuống 20-60.

The Arcane Colossus – hệ  Kiên Định (chính) + hệ  Pháp Thuật (phụ)

 • Thay đổi từ +130 máu thành (+65 máu, +6 STVL hoặc +10 SMPT, tương ứng).

The Leviathan – hệ  Kiên Định (chính) + hệ  Áp Đảo (phụ)

 • Thay đổi từ +130 máu thành (+65 máu, +5 STVL hoặc +9 SMPT, tương ứng).

The Behemoth – hệ  Kiên Định (chính) + hệ  Chuẩn Xác (phụ)

 • Thay đổi từ +130 máu thành (+65 máu, +9% tốc độ đánh).

The Immortal Butcher – hệ  Áp Đảo (chính) + hệ Kiên Định (phụ)

 • STVL cộng thêm giảm từ 11 xuống 5.
 • SMPT cộng thêm giảm từ 18 xuống 9.
 • (Mới) Giờ cộng thêm 65 máu.

The Ruthless Visionary – hệ  Cảm Hứng (chính) + hệ  Áp Đảo (phụ)

 • STVL cộng thêm giảm từ 16 xuống 13.
 • SMPT cộng thêm giảm từ 27 xuống 22.

The Eternal Champion – hệ  Chuẩn Xác (chính) + hệ  Kiên Định (phụ)

 • Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 18% xuống 9%.
 • (Mới) Giờ cộng thêm 65 máu.

The Ancient One – hệ  Pháp Thuật (chính) + hệ  Kiên Định (phụ)

 • (Mới) Giờ cộng thêm 65 máu.

2/ KHÁC

03 Biểu Cảm mới

72 biểu tượng eSports

Gnar_G