1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Cú Đập Nguyền Rủa (Nội tại)

 • Thay đổi hiệu ứng – kháng phép trên đòn đánh chuyển thành sát thương phép được gia tăng.
  • (Loại bỏ) Không còn giảm kháng phép 15/20/25 trong vòng 3 giây sau đòn đánh thường.
  • (Hiệu ứng mới) “Đòn đánh thường của Amumu sẽ Nguyền Rủa kẻ địch trong vòng 3 giây, làm chúng nhận thêm 10% sát thương chuẩn từ bất cứ sát thương phép nào gây lên chúng.”

  Tuyệt Vọng (W)

 • Giờ sẽ tái tạo lại Nguyền Rủa (Nội tại) lên các kẻ địch xung quanh.

  Lời Nguyền của Xác Ướp U Sầu (R)

 • Giờ gây hiệu ứng Nguyền Rủa (Nội tại).

  Rút Súng Nhanh (E)

 • Lì Đòn (Nội tại) không còn tăng kháng phép.

  Giật Bắn (W)

 • Quay trở lại phiên bản hiện tại, đòn bắn không còn gây sát thương chí mạng.

   Ám Sát (E)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 10/9.5/9/8.5/8 thành 14/12.5/11/9.5/8 giây.

  Bông Sen Tử Thần (R)

 • Thời gian hồi chiêu được hoàn trả lại từ 135/75/15 về lại 90/60/45 giây.

 • Năng lượng tăng từ 304 (+ 50 mỗi cấp) lên 330 (+ 55 mỗi cấp).
 • Năng lượng hồi lại mỗi giây tăng từ 1.1344 (+ 0.08 mỗi cấp) lên 1.2 (+ 0.16 mỗi cấp).

  Băng Yêu (Nội tại – Làm lại)

“Kích hoạt kỹ năng sẽ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo của Lissandra, chuyển hóa toàn bộ đòn tấn công thành sát thương phép (1.5 giây hồi lại).

Mỗi khi kỹ năng hoặc đòn đánh được cường hóa của Lissandra gây lên tướng địch, cô sẽ nhận được một điểm cộng dồn Băng Yêu, mỗi diểm tăng năng lượng tối đa của Lissandra lên 3 và sát thương ở đòn đánh cường hóa thêm 1.”

  Mảnh Băng (Q)

 • SMPT cộng thêm được hoàn trả lại như phiên bản hiện tại, từ 70% về 65%.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 85 mọi cấp thành 70/75/80/85/90.

  Vòng Tròn Lạnh Giá (W)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 50 mọi cấp thành 40/50/60/70/80.

  Con Đường Băng Giá (E)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 80/85/90/95/100 thành 60/70/80/90/100.

 Đâm Lén (Nội tại)

 • Đòn đánh chí mạng thay đổi từ 120% - 145% thành 130% (+ 40% SMPT).

  Lừa Gạt (Q)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 14 giây mọi cấp thành 16/15/14/13/12 giây.

2/ KHÁC

Màn hình đăng nhập mới

Tương tác đặc biệt của trang phục God Fist Lee Sin

Gnar_G