M.B (Theo CNBC)

Con người đã có thể điều khiển máy tính bằng sóng não?

Con người đã có thể điều khiển máy tính bằng sóng não?

Thiết bị được nghiên cứu trong lĩnh vực giao diện máy tính - não (BCI) có thể giúp người bị mắc hội chứng khóa trong (hội chứng lock in) viết ra suy nghĩ của mình dựa vào sóng não.