Maple Story.

Cập nhập tin tức Maple Story.

Asiasoft sẽ phát hành Pocket Maple Story ở Đông Nam Á

Sau khi công bố phiên bản tiếng Anh, gMO Pocket Maple Story đã được Asiasoft mua về khu vực Đông Nam Á và chuẩn bị phát hành.