minh bạch và trách nhiệm giải trình

Cập nhập tin tức minh bạch và trách nhiệm giải trình

Ống xả ngầm và những chuyện lạ thành…quen!

Cá chết thì không thể sống lại. Nhưng môi trường biển chết và DN “chết” vẫn có cơ cải tử hoàn sinh, tùy thuộc vào hành động của nước Việt.