minh bạch và trách nhiệm giải trình

Cập nhập tin tức minh bạch và trách nhiệm giải trình

Việt Nam trước áp lực chơi minh bạch

Không chỉ có mục tiêu đạt tới sự minh bạch, chính phủ mở còn là biểu hiện của một chính quyền biết lắng nghe, biết tôn trọng người dân nhằm thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Ống xả ngầm và những chuyện lạ thành…quen!

Cá chết thì không thể sống lại. Nhưng môi trường biển chết và DN “chết” vẫn có cơ cải tử hoàn sinh, tùy thuộc vào hành động của nước Việt.